social media marketing

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Teknoloji gün geçtikçe gelişmekte ve beraberinde iletişim teknolojilerinde de yenilikler ortaya çıkarmaktadır. İletişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmelerle birlikte insanlar Web ve sosyal medya araçlarında daha fazla vakit geçirmeye başlamıştır. Sosyal medya; insanların birbirleriyle iletişim kurdukları, paylaşım yaptıkları ve diğer insanlarla bağlantı içerisinde bulundukları sanal medyadır. Bu sanal medyayla birlikte işletmelerin pazarlama anlayışlarından bir tanesi olan sosyal medya pazarlaması kavramı ortaya çıkmıştır. Sosyal medya pazarlaması; içerisinde tüketicinin davranışlarını barındıran ve karşılıklı etkileşime bağlı olan bir pazarlama türüdür. Sosyal medyada yer alan tüketicilerin davranışlarını ve sosyal medya pazarlaması faaliyetlerini üretilen içerikler etkilemektedir. Tüketiciler internet sitelerinde ve sosyal medya araçlarında alacakları ürün veya hizmetlerle ilgili araştırmalar yapmakta, satın alma kararını buna göre şekillendirmektedirler. Sosyal medya araçlarındaki kullanıcıların bir ürün veya hizmetle ilgili nasıl yorumlarda bulundukları, deneyimlerini diğer kullanıcılarla nasıl paylaştıklarını incelemek işletmelerin pazarlama faaliyetlerini daha başarılı şekilde yapmaları için önemli hale gelmektedir. Böylece işletmeler sosyal medyanın tüketici davranışları üzerine ne kadar etkili olduğunu görebilir ve pazarlama faaliyetlerinde gerekli düzenlemeler yapabilirler. Bu çalışmanın teori bölümünde sosyal medya pazarlaması ve tüketici davranışlarıyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın araştırma bölümünde ise sosyal medya pazarlamasının tüketici satın alma davranışları üzerine etkisinin belirlenmesi için hazırlanan anket sosyal medya kullanıcılarına cevaplatılmıştır. 250 sosyal medya kullanıcısından alınan cevaplar analiz edilmek üzere SPSS paket programında incelenmiştir. Sonuç olarak tüketicilerin sosyal medya araçları ile sosyal medya pazarlamasından etkilenerek satın alma davranışında bulundukları belirlenmiştir.

Aydın ALTUNYAY, Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Ankara İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020. Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya Pazarlaması, Tüketici Davranışları

https://www.academia.edu/45094925/SOSYAL_MEDYA_PAZARLAMASININ_T%C3%9CKET%C4%B0C%C4%B0_SATIN_ALMA_DAVRANI%C5%9ELARI_%C3%9CZER%C4%B0NE_ETK%C4%B0S%C4%B0_ANKARA_%C4%B0L%C4%B0_%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0

Related Posts

Leave A Comment